fbpx

Regulaminy

Regulaminy

Regulamin Stadniny Koni Białogóra

Cz. 1. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady bezpiecznej jazdy konnej oraz obowiązujące przepisy dla osób korzystających z usług Stadniny Koni Białogóra (zw. dalej STADNINĄ).
 2. W jazdach konnych mogą brać udział osoby posiadające umiejętności pozwalające na bezpieczny udział w poszczególnych jazdach konnych organizowanych przez Stadninę.
 3. Każda osoba uczestnicząca w jazdach konnych, a w przypadku osób nieletnich – każdy rodzic lub opiekun oświadcza, że udział w jazdach konnych jest dobrowolny.
 4. Każda osoba uczestnicząca w jazdach konnych, a w przypadku osób nieletnich – każdy rodzic lub opiekun oświadcza, że udział w jazdach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 5. Stadnina nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki incydentów, wypadków itp. w trakcie prowadzonych zajęć.
 6.  Wszyscy uczestnicy jazdy konnej zobowiązani są przestrzegać poleceń instruktora.
  Przed rozpoczęciem jazdy, instruktor poinformuje uczestników o zachowaniu bezpieczeństwa na terenie Stadniny oraz podczas jazdy w terenie otwartym.
 7. Przed przystąpieniem do jazdy konnej każda osoba powinna być pewna, że ani ona, ani jej dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazd konnych lub szeroko pojętych aktywności sportowych.
 8. Każdy uczestnik jazd konnych w Stadninie powinien mieć świadomość własnych predyspozycji i możliwości oraz przeciwskazań zdrowotnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości Stadnina zaleca konsultację z lekarzem, a także rozmowę z instruktorem.
 9. Każdej osobie chcącej skorzystać z zajęć jeździeckich w Stadninie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
 10. Rodzice przebywający z dziećmi na terenie Stadniny ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 11. Uprasza się rodziców i opiekunów, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki, ponieważ Stadnina nie może przewidzieć, jak zwierzęta zareagują na ich zachowanie.
 12.  Na terenie Stadniny mieszkają różne zwierzęta – nie wolno ich atakować, wyrządzać krzywdy itp. Szanujemy i kochamy zwierzęta, dlatego prosimy o zgłaszanie naszym pracownikom wszelkich incydentów związanych z nieodpowiednim zachowaniem się wobec zwierząt.
 13. Każdy czworonożny przyjaciel jest mile widziany w Stadninie o ile nie stanowi zagrożenia dla innych ludzi i zwierząt. Konieczne jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i zastosowanie odpowiednich środków ( w tym m.in. stosowanie obroży, smyczy i kagańca dla psa, w razie gdyby zachowywał się niespokojnie).
 14. Każdy uczestnik jazd konnych zobowiązany jest dbać o powierzony sprzęt jeździecki i bierze za niego odpowiedzialność materialną.
 15. Stajnie są miejscem odpoczynku dla koni, ich mieszkaniem – nie wolno wchodzić do stajni bez uzyskania zgody pracownika lub właściciela.
 16. Osoby przebywające w stajni za zgodą właściciela lub pracownika powinny zachowywać się w sposób zgodny z dobrą praktyką, nie mogą biegać, hałasować, ani wykonywać innych czynności mogących wywołać stres i nieprzewidziane reakcje zwierząt.
 17. Nie wolno dokarmiać koni. Są to zwierzęta bardzo wrażliwe, wymagające odpowiedniej diety. Jakiekolwiek dokarmianie (np. suchy chleb, marchew, jabłko) wymaga zgody pracownika lub właściciela Stadniny.
 18.  Jazdy odbywają się w godzinach 08:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00.
 19. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty wymienionej w cenniku.
 20. W zależności od oceny umiejętności jeździeckich, instruktor decyduje o formie zajęć.
 21. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego. Niestosowanie się do poleceń instruktora, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa jeźdźców oraz koni spowoduje wydalenie z zajęć bez zwrotu wniesionej opłaty.
 22.  Wszystkim pretendentom i uczestnikom jazd konnych Stadnina przypomina, że  koń nie jest „zabawką” tylko żywym stworzeniem – zanim rozpocznie się jazdy konne należy uszanować i akceptować zasady poszanowania koni i należytego obchodzenia się z nimi.
 23. Wszyscy uczestnicy jazd konnych oraz osoby przebywające w rejonie jazd konnych są zobowiązane do stosowania się do wskazówek oraz poleceń instruktorów, pracowników czy właściciela Stadniny.
 24. W miarę możliwości, pracownicy Stadniny służą poradą, odpowiadają na pytania. Stadnina prosi jednak o wyrozumiałość, ponieważ podczas pracy ze zwierzętami nie zawsze dany pracownik może być do dyspozycji naszych Gości.
 25.  Za rzeczy pozostawione lub zniszczone podczas wizyty w naszym ośrodku, Stadnina nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Osoby biorące udział w imprezach/treningach organizowanych przez Stadninę wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących oferowanych usług.
 27. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016r, którego celem jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i regulacja swobodnego przepływu takich danych, informujemy Państwa, że wszystkie dane osobowe, które są niezbędne do rezerwacji naszego obiektu, czyli adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel i numer telefonu są wykorzystane przez nas wyłącznie w celu wykonania usługi turystycznej.
 28. Nie udostępniamy danych osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wyniku obowiązku przewidzianego przepisami prawa.
 29. Dane osobowe są zabezpieczone. Administratorem danych jest firma:

 Stadnina Koni Białogóra Bogusław Pietraszek
ul. Bałtycka 2, 84-113 Białogóra.
Właścicielem firmy jest Bogusław Pietraszek.

30. Administrator używa danych osobowych klientów wyłącznie do celów księgowych i działań prowadzących do wywiązania się z umowy o usługę turystyczną.
31. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres czasu niezbędny do wykonania usługi turystycznej w sposób prawidłowy oraz przez czas wymagany prawem w zakresie prowadzenia księgowości i rachunkowości.

Cz. 2. Bezpieczeństwo jeźdźca

33. Każda osoba, która jeździ konno zobowiązana jest do noszenia bezpiecznego, trzypunktowego nakrycia głowy (toczka lub kasku) za każdym razem, kiedy wsiada na konia.
34. Na zajęciach obowiązuje strój – długie spodnie (za kostki), wyższe skarpety oraz buty na płaskiej i twardej podeszwie (Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – podeszwa powinna być gładka od czubków buta aż do obcasa). Zaleca się posiadanie ubioru jeździeckiego – bryczesów, sztylpów oraz kasku.
35. Koń jest zwierzęciem płochliwym, więc należy pamiętać, aby nigdy nie podchodzić do niego od tyłu, a jeśli trzeba wejść do boksu, zawsze należy odezwać się, aby uprzedzić konia, że się do niego zbliża.
36. Należy zachować szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia oraz przy czyszczeniu i myciu kopyt – czynności należy wykonywać od przodu, a nie od tyłu.
37. Koń widzi prawie wszystko, ale w sposób nieostry – należy pamiętać, aby nie podchodzić do niego od tyłu, ani nie klepać go po zadzie.
38. Przed osiodłaniem konia należy sprawdzić stan uzdy i siodła, a w szczególności rzemieni policzkowych, wodzy, puślisk, popręgu i przystuł. Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie – stopy jeźdźca powinny w nie wchodzić zupełnie swobodnie.
39. Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie, noga w nogę, trzymając wodze, uwiąż lub lonżę tuż przy pysku konia.
40. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie większej ilości koni oraz w czasie ich prowadzenia należy zachowywać między końmi, co najmniej 3 metry odstępu. Nie wolno naprowadzać konia na ogony innych koni.
41. Podczas postoju, należy zachować 3 metry odstępy między końmi. Nie wolno dopuszczać, aby konie się obwąchiwały lub podgryzały.
42. Należy dosiadać konia i zsiadać z niego w sposób podany przez instruktora.
43. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią, nigdy nie wolno wkładać stopy do strzemienia aż po obcas.
44. Siedząc na koniu nie wolno wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy.
45. Podczas jazdy w zespole nie wolno najeżdżać na konia poprzednika. Przy wyprzedzaniu oraz mijaniu należy zachować odstęp, co najmniej 1 metra od wyprzedzanego jeźdźca.
46. Należy pamiętać, że konie mają świetny węch. Nigdy nie wolno dosiadać konia pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
47. Każda osoba przebywająca na terenie Stadniny lub korzystająca z jej usług poza terenem Stadniny jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
48. Wejście na teren Stadniny lub korzystanie z jej usług poza jej terenem oznacza tym samym akceptację niniejszego Regulaminu.
49. W przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, na ich udział w jazdach konnych wyraża zgodę rodzic lub opiekun prawny, a poprzez wyrażenie takiej zgody zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i pełnej odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostające pod jego opieką.

Regulamin obowiązuje od 01.07.2019 r.

Regulamin kempingu

 1. Pole namiotowe oraz domki  modrzewiowe są otwarte w terminach określonych przez właściciela ośrodka.
 2. Doba rozpoczyna się od godziny 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego
 3. Na polu nie prowadzi się rezerwacji miejsc
 4. Na polu obowiązuje zakaz ogradzania parawanami oraz rozpalania ogniska. (na ognisko jest wyznaczone miejsce)
 5. Naczynia należy myć w miejscu do tego przeznaczonym
 6. Dzieci pozostają pod nadzorem opiekunów. Kierownictwo pola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieletnich pozostawionych bez opieki
 7. Turystów przybywających ze zwierzętami uprasza się o zabranie ze sobą aktualnego szczepienia
 8. Na polu obowiązuje prowadzenie psa (w tym innych zwierząt) na smyczy. Kierownictwo pola nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki z udziałem zwierząt pozostawionych bez opieki
 9. Turystów chcących korzystać z przyłączenia do prądu uprasza się o zabranie ze sobą przedłużacza do przyczep we własnym zakresie (50 – 150 metrów).
 10. Moc podłączonych urządzeń nie może przekraczać 2kW.
 11. W przypadku przekroczenia mocy zainstalowanych urządzeń lub powodujących zwarcie biwakowicze zostaną odłączeni od dopływu energii.
 12. Każdy kto bez wiedzy i zgody obsługi pola namiotowego udostępnia energię elektryczną osobom, które energii nie wykupiły może zostać przez kierownictwo pola wydalony bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt
 13. Turystów uprasza się o ustawianie swoich pojazdów w taki sposób, aby nie przeszkadzały innym turystom przy stawianiu przyczep kempingowych
 14. Na polu obowiązują zasady dobrego sąsiedztwa. Prosimy o stosowanie się do zasad wzajemnego szacunku i kultury osobistej. Prosimy o unikanie palenia papierosów w pobliżu osób niepalących, hałasowania, czy wykonywania innych czynności, które będą zakłócać komfort wypoczynku osób przebywających na polu
 15. Osoby, które zgadzają się na pobyt na polu namiotowym tym samym akceptują niniejszy regulamin.

Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego wypoczynku!

Scroll to Top