fbpx

Polityka prywatności-en

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i bezpieczeństwa Stadniny Koni Białogóra www.stadninabialogora.pl prowadzonej przez Stadnina Koni Białogóra Tartak W. Piaśnica Bogusław Pietraszek, ul. Bałtycka 2, 84-113 Białogóra, NIP 5870000251, REGON 190539846.

Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w firmie, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Definicje:

 • Administrator Danych – Stadnina Koni Białogóra Tartak W. Piaśnica Bogusław Pietraszek, zwana dalej Stadniną
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 • System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych
 • Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych
 • Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów
 • Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych
 • Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie
 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie
 • Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu.

Postanowienia ogólne

 1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w Stadninie Koni Białogóra, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzanie tradycyjnie, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
 2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.
 4. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:
 5. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
 6. kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,
 7. monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
 8. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. kontrolę dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
 9. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
 2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób
 3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Stadninie.
 2. Wszystkie dane osobowe w firmie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa
 3. W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
 4. Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 5. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 6. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 8. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
 9. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią 13 i 14 RODO.
 10. Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 11. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
  • naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach,
  • udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym,
  • zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony,
  • niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
  • przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania,
  • spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych,
  • naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
 12. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych.
 13. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:
  • pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,
  • każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych”
  • każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w firmie w tajemnicy. 
 14. Pracownicy zobowiązani są do:
  • ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;
  • przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;
  • zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
  • zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowanie.

Obszar przetwarzania danych osobowych

 1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie Stadniny, obejmuje pomieszczenia biurowe zlokalizowane przy ul. Bałtyckiej 2, 84-113 Białogóra.
 2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzanych danych

 1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości Przetwarzanych danych.
 2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, Środki obejmują:
  • Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.
  • Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności Administratora i pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  • Wykorzystanie zamykanych szaf do zabezpieczenia dokumentów
  • Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.
  • Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem (Windows 7, na bieżąco aktualizowany, program antywirusowy Comody, na bieżąco aktualizowany).
  • Zabezpieczenie dostępu do urządzeń firmy przy pomocy haseł dostępu.
  • Wykonywanie kopii awaryjnych danych na dysku przenośnym.

Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 3 do niniejszej polityki.
 2. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest niskie Administrator nie zawiadamia o incydencie osoby, której dane dotyczą.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego.

Witryna Internetowa

 1. Witryna internetowa www.stadninabialogora.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Użytkownik witryny www.stadninabialogora.pl w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie naszej strony.
 3. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację tych plików.
 4. Informujemy, że na naszej stronie stadninabialogora.pl mogą być zamieszczane zewnętrzne linki umożliwiające jej Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z naszej strony na Państwach urządzeniach mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak np.: Facebook. Informujemy, że każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Postanowienia końcowe

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.

 

Scroll to Top